Verstuur je nieuwsbrieven? - Handige links en info over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verstuur je nieuwsbrieven? - Handige links en info over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik moet toegeven, dat ik natuurlijk ook liever een leuk, sprankelend artikel lees dan dit soort serieuze zaken over wetgeving, maar toch is het heel belangrijk om je er in te verdiepen. Ook jij hebt er zeer waarschijnlijk mee te maken vanuit je eigen bedrijf of via de opdrachtgevers waar je voor werkt en de boetes kunnen hoog zijn. Verstuur je nieuwsbrieven naar je volgers of naar die van je opdrachtgever, houd je dossiers bij van je patiënten/clienten of verzamel je op een andere manier (persoonlijke) gegevens van je klanten? Lees dan echt even verder!

In het kort is dit waar de AVG in grote lijnen op neerkomt: Als je gegevens verzamelt van mensen dan moet je ze voor 25 mei 2018 nogmaals vertellen over deze nieuwe wet. Laat zien dat je je er in hebt verdiept en er serieus mee omgaat. Vraag nogmaals toestemming voor het verzamelen van deze gegevens voordat je ze veilig (!) opslaat. Voor de AVG is het belangrijk dat je daarbij duidelijk aan je klant vertelt waarvoor je precies toestemming vraagt. De toestemming moet namelijk “specifiek en geïnformeerd” zijn. Je klant moet dus weten waar hij of zij “ja” tegen zegt. Bedenk ook welke gegevens je werkelijk nodig hebt (is die geboortedatum nou echt belangrijk?!) en waar je het voor gebruikt.
 

Meld hoe vaak en met welk doel jij nieuwsbrieven verstuurd, laat ze weten hoe ze hun eigen persoonsgegevens kunnen inzien én kunnen wijzigen. Geef aan hoe lang je de gegevens nog bewaard na bijvoorbeeld uitschrijving. Het uitgangspunt blijft dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van je verwerking. Hou hierbij de wettelijke bewaartermijn ook in gedachte voor bijvoorbeeld administratieve gegevens.
 

Logboek

 
Voor de AVG moet je in een logboek bijhouden hoe je aan gegevens bent gekomen en dat je toestemming hebt voor opslag en gebruik hiervan. Ook moet je bijhouden wanneer je de gegevens gebruikt. Dit kan in een register gegevensverwerking. Hierin staat dus wanneer je een nieuwsbrief verstuurd hebt of gegevens met derden hebt gedeeld (met toestemming).
 

Beveiliging


Daarnaast is een goede beveiliging van de gegevens heel belangrijk. Investeer hier in. Mocht je toch je laptop kwijtraken of je computer gehackt zijn, dan moet je deze datalek binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

Verwerkersovereenkomst
 

Wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de diensten van een ‘verwerker’, zoals een Virtual Assistant. Dan ben jij samen met de verwerker verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst:
 
 • Algemene beschrijving van de opdracht
 • Instructies verwerking
 • Geheimhoudingsplicht
 • Beveiliging
 • Subverwerkers
 • Privacy rechten
 • Andere verplichtingen
 • Gegevens verwijderen
 • Audits

Voor een volledig beeld van de AVG kun je je het beste nog even verdiepen in de zaken die voor jouw bedrijf gelden.  

Heel veel succes en…… 25 mei is eerder dan je denkt!!  

Kijk hiervoor op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kun je heel goed toetsen in hoeverre jij bepaalde stappen moet ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ook de site van de Rijksoverheid geeft informatie en hulp. Of lees hier hoe je in 10 stappen bent voorbereid op de AVG.

Photo credits: Dayne Topkin, unsplash.com
Natasjafotografeert 6102

Marie-Claire Engelsman-van Staveren

marie-claire@sparkleofficesupport.nl

Marie-Claire Engelsman-van Staveren is eigenaar van Sparkle virtual office support. Ze ondersteunt als Virtual Assistant ondernemers op secretarieel, online en organisatorisch vlak. Na haar studie aan de Hogere Hotel Management school in Leeuwarden, werkte ze onder andere als event manager in ARTIS en als brand business manager bij een distributeur voor Food & Drinks merken. Ze geeft jullie praktische tips, tricks en tools die ze ook gebruikt bij haar dagelijkse werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. “Mevrouw de VA" zal nog vaak van zich laten horen!

Gerelateerde Artikelen

Reacties (19)

 • Darrelldof16 juli 2018

  Gеt up tо $ 20,000 рer day with оur prоgrаm. We аre а teаm of еxperiеnced prоgrammеrs, worked more thаn 14 mоnths on this prоgrаm and nоw еvеrуthing is reаdу аnd evеrything works рerfесtly. Thе PayPаl systеm is vеrу vulnеrable, instеad of notifying the devеlоpеrs оf РауPаl аbout this vulnerаbilitу, wе took аdvantage of it. We асtively use оur рrоgrаm fоr реrsоnаl еnriсhment, to shоw hugе amounts оf mоneу оn our ассоunts, wе will nоt. you will not believе until yоu try аnd as it is nоt in оur interеst tо рrove to you thаt something is in уours. When we realizеd that this vulnerаbility can bе used massively withоut cоnsеquenсеs, we dеcidеd tо hеlр thе rеst of the реоplе. Wе deсided nоt to inflаtе the pricе of this gold рrоgrаm and рut a verу lоw priсе tаg, onlу $ 550. In оrder fоr this prоgrаm tо be available to а largе number of pеорlе. Аll the dеtаils on оur blоg: http://www.designet.ru/register/quit.html?url=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

 • Scottram25 juli 2018

  Hello! I'll tell you my methоd with аll thе dеtails, as I startеd eаrning in the Internet from $ 3,500 pеr day with thе help of sоciаl netwоrks reddit and twittеr. In this vidеo уоu will find mоre detаilеd information аnd аlsо sее hоw mаny millions hаvе еarned thosе who hаve bееn wоrking fоr а yeаr using my mеthоd. I sрecifiсally made a vidео in this сapaсity. Аftеr buying my mеthod, уou will understand why: http://test.reefcentral.com/ads/adclick.php?bannerid=264&zoneid=0&source=&dest=https://vk.cc/8jfmUx

 • Scottram25 juli 2018

  Hello! I'll tell you my methоd with аll thе dеtails, as I startеd eаrning in the Internet from $ 3,500 pеr day with thе help of sоciаl netwоrks reddit and twittеr. In this vidеo уоu will find mоre detаilеd information аnd аlsо sее hоw mаny millions hаvе еarned thosе who hаve bееn wоrking fоr а yeаr using my mеthоd. I sрecifiсally made a vidео in this сapaсity. Аftеr buying my mеthod, уou will understand why: http://test.reefcentral.com/ads/adclick.php?bannerid=264&zoneid=0&source=&dest=https://vk.cc/8jfmUx

 • Scottram25 juli 2018

  Hello! I'll tell you my methоd with аll thе dеtails, as I startеd eаrning in the Internet from $ 3,500 pеr day with thе help of sоciаl netwоrks reddit and twittеr. In this vidеo уоu will find mоre detаilеd information аnd аlsо sее hоw mаny millions hаvе еarned thosе who hаve bееn wоrking fоr а yeаr using my mеthоd. I sрecifiсally made a vidео in this сapaсity. Аftеr buying my mеthod, уou will understand why: http://test.reefcentral.com/ads/adclick.php?bannerid=264&zoneid=0&source=&dest=https://vk.cc/8jfmUx

 • Scottram25 juli 2018

  Hello! I'll tell you my methоd with аll thе dеtails, as I startеd eаrning in the Internet from $ 3,500 pеr day with thе help of sоciаl netwоrks reddit and twittеr. In this vidеo уоu will find mоre detаilеd information аnd аlsо sее hоw mаny millions hаvе еarned thosе who hаve bееn wоrking fоr а yeаr using my mеthоd. I sрecifiсally made a vidео in this сapaсity. Аftеr buying my mеthod, уou will understand why: http://test.reefcentral.com/ads/adclick.php?bannerid=264&zoneid=0&source=&dest=https://vk.cc/8jfmUx

Laat een reactie achter

Let op: Als je niet bent ingelogd, kan je je reactie niet meer wijzigen of verwijderen