Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanbieder: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een Prestatie aanbiedt op het Platform;
 2. Afnemer: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een Prestatie van een Afnemer via het Platform afneemt;
 3. Artikel: een artikel uit deze Voorwaarden;
 4. Barter: een Opdracht tussen twee Aanbieders waarbij de ene Aanbieder een Prestatie levert in ruil voor een Prestatie van de andere Aanbieder;
 5. Prestatie: het vervaardigen van een bepaald product of het verrichten van bepaalde werkzaamheden;
 6. Gebruiker: iedere bezoeker die zich op het Platform met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Afnemer of Aanbieder, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd als gevolg waarvan een overeenkomst met Ondernemersbende is gesloten waar de Voorwaarden deel van uitmaken;
 7. Partijen: Gebruiker en Ondernemersbende;
 8. Ondernemersbende: Ondernemersbende B.V. gevestigd aan de Wilhelminastraat 27-hs (1054 VV) te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68741731;
 9. Opdracht: de overeenkomst om een Prestatie te leveren tussen een Afnemer en een Aanbieder die tot stand is gekomen via het Platform;
 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemersbende en Gebruiker en elke wijziging en aanvulling daarop;
 11. Platform: www.ondernemersbende.nl, het platform waarop de diensten van Ondernemersbende worden aangeboden;
 12. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Ondernemersbende.
 1. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per elektronische post, waaronder maar niet beperkt tot e-mail.
 2. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht.

 1. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen Ondernemersbende en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst tussen Gebruiker en Ondernemersbende. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze Voorwaarden gelden ten behoeve van Ondernemersbende tevens voor alle door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en diens rechtsopvolgers. Gebruiker verplicht zich in geval van (toegestane) inschakeling van derden en diens rechtsopvolgers deze Voorwaarden aan deze derden ter hand te stellen en daarbij de derde eenzelfde verplichting op te leggen ten behoeve van Ondernemersbende. Ondernemersbende kan in relatie tot deze derden en diens rechtsopvolgers rechtstreeks een beroep doen op deze Voorwaarden.
 3. De Voorwaarden kunnen eenzijdig door Ondernemersbende worden gewijzigd. In een dergelijk geval zal Ondernemersbende Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 5. Tussen Ondernemersbende en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ondernemersbende zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling zal worden aangesloten.

 1. Platform
 1. Ondernemersbende biedt op haar Platform aan Gebruikers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen met als doel het sluiten van Opdrachten. Ondernemersbende heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van Gebruikers door middel van of in verband met het Platform of anderszins. Daarnaast kunnen Gebruikers gepersonaliseerde begeleiding of andere diensten van Ondernemersbende afnemen via het Platform. Ondernemersbende is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Platform aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Ondernemersbende biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform aan op 'as is' basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

 1. Ondernemersbende garandeert op geen enkele wijze dat:
 1. de informatie op het Platform, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
 2. het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
 3. derden niet het Platform en/of de systemen van Ondernemersbende onrechtmatig zullen gebruiken; en
 4. een Gebruiker een minimum aantal Opdrachten via het Platform zal verkrijgen.
 1. Ondernemersbende is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Gebruikers ontstaat.
 2. Wanneer een onderbreking zoals genoemd in Artikel 3.3.(b) of 3.4 langer dan 5 aaneengesloten werkdagen duurt, zal de termijn van een betalende Aanbieder na beëindiging van de diensten van het Platform worden verlengd met de termijn van de onderbreking die die 5 werkdagen te boven gaan.

 1. Gebruik van het Platform
 1. Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW-nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel-nummer en e-mailadres, die hij aan Ondernemersbende verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Platform uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van het Platform en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Door het aanbieden van gegevens op het Platform geeft Gebruiker toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren.
 3. Ondernemersbende behoudt zich het recht voor de door Gebruiker opgegeven gegevens te wijzigen en/of in te korten. Ondernemersbende behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, reviews, offertes en andere gegevens te wijzigen, weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding.
 4. De gegevens die door middel van het Platform door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is Gebruiker niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel.
 5. Ondernemersbende behoudt zich het recht voor Gebruikers toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen als door Gebruiker misbruik wordt gemaakt van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot het handelen in strijd met de Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die op internet gebruikelijk zijn, onverminderd het recht van Ondernemersbende om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

 1. OPDRACHT

 1. Totstandkoming van een Opdracht
 1. Een Opdracht komt tot stand wanneer op het Platform een aanbod van een Aanbieder aanvaard wordt door een Afnemer, als gevolg waarvan er een overeenkomst tot stand komt tussen Aanbieder en Afnemer. Op de overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer zijn Afdeling II van deze Voorwaarden en de tussen Aanbieder en Afnemer overeengekomen bijzondere bepalingen van toepassing.
 2. Wat voor een Opdracht geldt, geldt onverkort voor een Barter (waarbij een Aanbieder tevens een Afnemer is), tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 1. Betaling van een Opdracht
 1. De overeengekomen prijs voor een Prestatie wordt direct door Afnemer via het Platform betaald aan Ondernemersbende.
 2. Ondernemersbende zal het op grond van Artikel 6.1 betaalde, na aftrek van zijn vergoeding op grond van Artikel 11.5, aan Aanbieder betalen, binnen 5 werkdagen nadat Afnemer en Aanbieder de Opdracht gereed hebben gemeld overeenkomstig Artikel 7.
 3. Nadat betaling op grond van Artikel 6.2 heeft plaatsgevonden, zal Ondernemersbende de facturen voor de Gebruiker op het Platform beschikbaar maken.
 4. Wanneer tussen Aanbieders een Barter wordt gesloten, vindt er slechts betaling plaats voor zover er een verschil is in de waarde van de te ruilen Prestaties.

 1. Begin, gereed melding en beëindiging van een Opdracht
 1. Een Opdracht vangt aan nadat de betaling hiervan aan Ondernemersbende heeft plaatsgevonden en Aanbieder daarvan op de hoogte is gesteld.
 2. Wanneer een Opdracht is afgerond, maken Aanbieder en Afnemer daarvan melding op het Platform. Wanneer een van beide partijen een melding heeft gedaan, krijgt de andere partij daarvan bericht met het verzoek aan te bevestigen dat de Opdracht is afgerond.
 3. Mocht de andere partij na ontvangst van een bericht op grond van Artikel 7.1 van mening zijn dat de Opdracht nog niet of niet volledig is afgerond, laat hij dat weten aan de andere partij en aan Ondernemersbende.
 4. Wanneer Aanbieder en Afnemer niet binnen 5 werkdagen na een bericht op grond van Artikel 7.3 het verschil van inzicht hebben opgelost of de Opdracht gereed hebben gemeld, kunnen zij zich richten tot Ondernemersbende om tot een oplossing te komen op grond van Artikel 10.
 5. Een Opdracht kan slechts worden beëindigd wanneer nakoming ervan blijvend onmogelijk is geworden. In een dergelijk geval zal aan Afnemer het op grond van Artikel 6.1 volledig worden terugbetaald.

 1. Conformiteit en uitvoering van de Prestatie
 1. Aanbieder garandeert dat:
 1. de door hem te leveren of geleverde Prestatie aan de Opdracht beantwoordt en geschikt is voor het gebruik dat Afnemer voornemens is daarvan te gaan maken en verklaart met dit gebruik bekend te zijn;
 2. hij tenminste de zorg in acht zal nemen dat de Prestatie op een kwalitatief hoogwaardige wijze wordt uitgevoerd. Aanbieder dient daarbij de zorg in acht te nemen van een professioneel en vakbekwaam handelend Aanbieder; en
 3. dat de Prestatie zal worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
 1. Uitbesteding van de Prestatie aan derden is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Afnemer en Ondernemersbende toegestaan. Aanbieder is gehouden op verzoek van Afnemer de naam, adres en woonplaatsgegevens van genoemde derde schriftelijk aan Afnemer en Ondernemersbende te verstrekken.
 2. Ook indien uitbesteding aan derden is overeengekomen, blijft Aanbieder aansprakelijk voor voorbereiding, organisatie, coördinatie en uitvoering van de Prestatie door die derden.

 1. Aansprakelijkheid van de Aanbieder
 1. Enige aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Afnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximumbedrag van de overeengekomen prijs voor de betreffende Prestatie, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aanbieder. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Opdracht.
 2. Het recht op schadevergoeding vervalt na één jaar nadat betaling aan de Aanbieder heeft plaatsgevonden en indien de vordering niet binnen één maand nadat  Afnemer daarmee bekend is geworden door Afnemer bij Aanbieder is gemeld.

 1. Geschilbeslechting
 1. In geval van een geschil tussen Gebruikers op grond van Artikel 7.4, Artikel 8 of anderszins in het kader van een Opdracht kan een van hen zich wenden tot Ondernemersbende met een beschrijving van het geschil en een onderbouwing ervan. Ondernemersbende zal de andere Gebruiker in de gelegenheid stellen om te reageren op de stellingen van de andere Gebruiker. Gebruikers geven Ondernemersbende toestemming om de communicatie tussen Gebruikers op het Platform te betrekken in de beoordeling van het geschil. Ondernemersbende zal, al dan niet na raadpleging van een onafhankelijke expert, op basis van de door Gebruikers aangevoerde stellingen en het onderliggende bewijs een oordeel vellen over het geschil en zal bepalen wat er met de betaling zal gebeuren. In geval er geen of gedeeltelijke betaling aan de Aanbieder plaatsvindt, zal Ondernemersbende geen respectievelijk gedeeltelijk recht hebben op de vergoeding op basis van Artikel 11.5.
 2. Wanneer een Gebruiker zich niet kan verenigen met het oordeel van Ondernemersbende op grond van Artikel 10.1, kan hij een procedure starten tegen de andere Gebruiker op grond van Artikel 18. Ondernemersbende zal niet in deze procedure worden betrokken, maar het staat Gebruikers vrij het oordeel op grond van Artikel 10.1 in het geding te brengen.

 1. VERPLICHTINGEN VAN AANBIEDER

 1. Vergoedingen
 1. Voor het gebruik van het Platform is Aanbieder de overeengekomen maandelijkse vergoeding verschuldigd vanaf de maand waarin Aanbieder zijn eerste Opdracht is aangegaan op het Platform.
 2. Aanbieder kan het gebruik van het Platform opzeggen met ingang van de laatste dag van een opvolgende maand wanneer hij voor het 15e van de voorafgaande een maand opzegt per e-mail of via het Platform.
 3. Wanneer een Aanbieder het gebruik van het Platform heeft opgezegd op grond van Artikel 11.2 en zich op een later moment weer registreert (al dan niet onder dezelfde inloggegevens), is zij vanaf dat moment weer een maandelijkse vergoeding op grond van Artikel 11.1 verschuldigd.
 4. De maandelijkse vergoeding geschiedt bij vooruitbetaling door de Aanbieder aan Ondernemersbende.
 5. Naast de maandelijkse vergoeding is Aanbieder voor iedere Opdracht de overeengekomen procentuele vergoeding over de overeengekomen prijs aan Ondernemersbende verschuldigd. Over een Barter is deze vergoeding slechts verschuldigd over het verschil in waarde van de Prestaties.
 6. Ondernemersbende is gerechtigd uitstaande vergoedingen op grond van Artikel 11.1 en 11.5 of andere vordering op Aanbieder te verrekenen met de betaling op grond van Artikel 6.2.
 7. De op het Platform of anderszins bekend gemaakte vergoedingen aan Ondernemersbende worden verhoogd met BTW, tenzij anders vermeld.
 8. Ondernemersbende is gerechtigd om haar vergoeding op grond van Artikel 11.1 aan te passen met ingang, waarbij zij de nieuwe vergoeding via haar Platform bekend moet maken minimaal 30 dagen voordat de aangepaste prijs effectief zal zijn.
 9. Ondernemersbende is gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar zonder aankondiging haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter grootte van de CBS Consumentenprijsindex.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Ontbinding

Ondernemersbende heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of (nadere) ingebrekestelling en onverminderd overige wettelijke rechten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

 • Gebruiker zijn verplichtingen jegens Ondernemersbende voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt en aan Gebruiker, voor zover dit nog mogelijk is, een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
 • Gebruiker een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
 • ten aanzien van Gebruiker faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
 • Gebruiker in een situatie van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Ondernemersbende is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemersbende. Ondernemersbende is evenmin aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker als gevolg van het plaatsen en/of uitvoeren van een Opdracht alsmede voor de nakoming door Afnemer respectievelijk Aanbieder van de verplichtingen uit de Opdracht.
 2. Enige aansprakelijkheid van Ondernemersbende is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximumbedrag van de door de gelaedeerde Gebruiker daadwerkelijk betaalde vergoedingen aan Ondernemersbende in het jaar waarin zich de gebeurtenis die heeft geleid tot de aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) met een maximum van EUR 500 per jaar. Ondernemersbende is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, het gebruik van het Platform of op grond van onrechtmatige daad.
 3. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker bij Ondernemersbende is gemeld.
 4. Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart Ondernemersbende zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van het Platform door Gebruiker.
 5. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW aan de zijde van Ondernemersbende is zij niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 60 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat Ondernemersbende blijvend niet kan nakomen, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

 1. Communicatie
 1. Iedere communicatie tussen Ondernemersbende en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Ondernemersbende opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.
 3. Elektronische communicatie van Ondernemersbende aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.

 1. Gegevensbescherming
 1. Partijen zullen persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg daarvan zal verkrijgen (de ‘Persoonsgegevens’) behandelen als vertrouwelijke informatie, als bedoeld in Artikel 17.2. Ingeval sprake is van verwerking van Persoonsgegevens, is elke partij verantwoordelijk voor de naleving van haar eigen verplichtingen onder de Wbp.
 2. Partijen zullen geen gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben van de verstrekkende partij.
 3. Partijen zullen alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onwettige verwerking. Daarnaast zullen Partijen alle noodzakelijke maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging van, of schade aan Persoonsgegevens.
 4. Gebruiker zal Ondernemersbende vrijwaren tegen elke rechtsvordering van derden, daaronder begrepen werknemers van Ondernemersbende, verband houdend met of voortvloeiend uit het door Gebruiker schenden van zijn verplichtingen onder dit Artikel 15.

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot het Platform, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Ondernemersbende.
 2. Het is niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) het Platform, anders dan conform het doel van het Platform.

 1. Diversen
 1. Gebruiker is uitdrukkelijk niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemersbende.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval Artikel 13 (Aansprakelijkheid), 17.2 (Geheimhouding) en 18(Toepasselijk recht en geschillen).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Overeenkomsten tussen Ondernemersbende en Gebruiker en op de Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij Ondernemersbende er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon-/vestigingsplaats van Gebruiker.